Nasz profil na Facebook
Aktualności
NAJŁADNIEJSZY OGRÓDEK GASTRONOMICZNY ROKU 2017

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA ZAPRASZA GDAŃSKICH RESTAURATORÓW DO UDZIAŁU  W KONKURSIE NA NAJŁADNIEJSZY OGRÓDEK GASTRONOMICZNY ROKU 2017

 

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie zgłoszenia, według wzoru określonego w załączniku nr 1 do regulaminu konkursowego (linki poniżej), przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który posiada:

1.       aktualne uzgodnienie w trybie Zarządzenia nr 452/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 5 kwietnia 2016 r.;

2.       tytuł prawny do nieruchomości, na której zorganizowany jest ogródek gastronomiczny.

 

 

Do zgłoszenia należy dołączyć:

1.       dokumentację fotograficzną ogródka gastronomicznego na nośniku elektronicznym, zapisaną w ogólnodostępnym formacie np. jpg;

2.       oświadczenie zawarte w zgłoszeniu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu o:

a)       wyrażeniu zgody na uczestnictwo w konkursie,

b)      akceptacji postanowień niniejszego regulaminu,

c)       udostępnieniu organizatorowi konkursu danych przedsiębiorcy wraz z pisemną dyspozycją wypłaty, umożliwiających, po rozstrzygnięciu konkursu, wypłatę nagrody przedsiębiorcy,

d)      wyrażeniu zgody na publikację zdjęć ogródka gastronomicznego;

3.       kopię tytułu prawnego do nieruchomości, na której zorganizowany jest ogródek gastronomiczny.

 

PULA NAGRÓD: 7 000 zł! w tym dwie nagrody główne 3 000 zł!

 

Zgłoszenia wraz z załącznikami należy składać w terminie do 31 lipca bieżącego roku, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs pt. Najładniejszy ogródek gastronomiczny roku 2017” w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12.

*W przypadku składania zgłoszenia za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe, jako datę złożenia przyjmuje się datę wpływu do Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Termin składania zgłoszeń upływa z zakończeniem godzin pracy Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ostatniego dnia wyznaczonego do ich składania.

Wszelkich szczegółowych informacji związanych z konkursem zgłoszeń, udzielają pracownicy Referatu Rozwoju Lokalnego Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Podstawa prawna - materiały do pobrania:

·         Zarządzenie 1114/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 3 lipca 2017 r.

·         Załącznik nr 1 – Regulamin

·         Załącznik nr 1 do Regulaminu – Zgłoszenie

Więcej o konkursie:

http://www.gdansk.pl/wiadomosci/Gdzie-w-Gdansku-jest-najladniejszy-ogrodek-gastronomiczny-KONKURS,a,83079

http://www.gdansk.pl/wiadomosci/Gdanski-ogrodek-gastronomiczny-ukwiecony-estetyczny-i-w-stylu-paryskim-ROZMOWA,a,82178


 

Polecamy:

aleja lipowa

email: info@gzdiz.gda.pl
©2010-2017 Gdański Zarząd Dróg i Zieleni