Jak załatwić sprawę

 

PROCEDURY ZAŁATWIANIA SPRAW W GZDiZ GDAŃSK Z PODZIAŁEM NA DZIAŁY

Chcąc załatwić sprawę w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni, proszę wybrać odpowiedni dział i rodzaj problemu. Po kliknięciu rozwinie się szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy.


Wydawanie kart uprawniających do ładowania pojazdów elektrycznych/hybrydowych w stacjach ładownaia zlokalizowanych przy ul. Karwieńskiej, Partyzantów i Zawodników w Gdańsku


  Dział Parkowania

 1.        Wnoszenie opłat za pomocą telefonów komórkowych
 2.        Karta opłaty abonamentowej
 3.        Karta opłaty zryczałtowanej mieszkańca
 4.        Karta opłaty zryczałtowanej Działalności Gospodarczej
 5.        Reklamacja dotycząca opłaty dodatkowej
 6.        Identyfikator Zerowej Stawki Opłaty N+
 7.        Identyfikator GM upoważniający do wjazdu do Strefy Ograniczonej Dostępności na Głównym Mieście
 8.        Karta zerowej stawki opłat na pojazdy elektryczne i PHEV

   Dział Inżynierii Ruchu

 1. Identyfikatory na wjazd za znaki „Zakaz ruchu" lub „Ciąg pieszy"
 2. Wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego.
 3. Wydanie zezwolenia kategorii II na przejazd pojazdu nienormatywnego.
 4. Wydanie zezwolenia kategorii III na przejazd pojazdu nienormatywnego.
 5. Wydanie zezwolenia kategorii VII na przejazd pojazdu nienormatywnego.
 6. Wydanie decyzji na wykorzystanie drogi w sposób szczególny Informujemy, że z dniem 01.04.2017 r. obowiązki zarządzającego ruchem na drogach publicznych pełni Wydział Gospodarki Komunalnej – Urząd Miejski w Gdańsku, który wydaje zezwolenia na wykorzystanie drogi w sposób szczególny.
 7. Uzgodnienie zmian organizacji ruchu Informujemy, że z dniem 01.04.2017 r. obowiązki zarządzającego ruchem na drogach publicznych pełni Wydział Gospodarki Komunalnej – Urząd Miejski w Gdańsku.
  Zarządzającym ruchem na drogach wewnętrznych pozostaje Gdański Zarząd Dróg i Zieleni.

  Dział Utrzymania Zieleni

 1. Wydanie decyzji na sprowadzenie do kraju zwłok/urny z prochami osób zmarłych za granicą w celu pochowania w Gdańsku
 2. Wydanie zgody na pochówek na cmentarzach zamkniętych do bieżącego chowania
 3. Zmiana dysponentów grobów
 4. Wydanie identyfikatora na wjazd na tereny zieleni miejskiej (parki, zieleńce oraz lasy komunalne z wyłączeniem terenów położonych w Pasie Nadmorskim)
 5. Przycięcie/usunięcie drzewa
 6. Sprzedaż drewna opałowego i użytkowego
 7. Palenie ognisk w miejscach wyznaczonych na terenie Parku im. Ronalda Reagana
 8. Wydawanie zaświadczeń o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu

 


  Dział Planowania

 1. Składanie wniosków do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Gdańska – do Programu Operacyjnego „Gdańsk Szerokiej Drogi”.

  Dział Ewidencji i Zajęć Pasa Drogowego

 Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu:

 1. Prowadzenia robót
 2. Umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej
 3. Umieszczenia obiektu budowlanego
 4. Umieszczenia zastrzeżonych miejsc postoju - „kopert”
 5. Zlokalizowania parkingu
 6. Innym, w tym umieszczenia rusztowania, wygrodzenia placu budowy
 7. Robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie drogi

Przekazanie ulic do utrzymania Gdańskiemu Zarządowi Dróg i Zieleni

Wniosek o wydanie identyfikatora typu "T" uprawniającego do wjazdu pod znak drogowy typu B-5 (zakaz wjazdu samochodów ciężarowych) lub B-18 (zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad ... t).

Przejęcie robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie drogi wykonanych przez inwestora na podstawie umowy zawartej w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych

 


Dział Utrzymania Infrastruktury Tramwajowej i Autobusowej

Wydanie zgody na korzystanie z przystanków komunikacyjnych autobusowych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Miasta Gdańska


 Dział Utrzymania Dróg

Zgłaszanie szkód z odpowiedzialności cywilnej


Dział Księgowy

 1. Udzielanie ulg w spłacie niepodatkowych należności budżetowych


Dział Użytkowania Przestrzeni Publicznej

 1. Wniosek o wydanie uzgodnienia na ustawienie pojazdu gastronomicznego w wyznaczonych tymczasowych lokalizacjach na terenie miasta Gdańska

 2. Wniosek o wydanie uzgodnienia na lokalizację punktu handlowego / ogródka gastronomicznego

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu:

 1. umieszczenia obiektu handlowo-usługowego
 2. umieszczenia reklamy

 3. umieszczenie plakatów/haseł wyborczych
 4. umieszczenia stoiska handlowo-usługowego, w tym ogródka sezonowego (gastronomicznego)

 5. ulicznego muzykowania, prowadzenia działalności kulturalno-artystycznej, organizowania akcji promocyjnych, pokazów oraz realizacji zdjęć do filmów, itp. 

 6. umieszczenia tablicy informującej o dojeździe do obiektu noclegowego 

Polecamy:

email: info@gzdiz.gda.pl
©2010-2017 Gdański Zarząd Dróg i Zieleni